Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános rendelkezések

A www.viktoriaszunyoghy.com honlapon működő webáruházat Szunyoghy Viktória egyéni vállalkozó (székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 19.; nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2; nyilvántartási száma: 43613886, Telefon száma +3630 120-4623) üzemelteti (a továbbiakban: Eladó vagy Szolgáltató). Bármely Vevővel kötött minden kereskedelmi ügylet, áru vagy szolgáltatás adásvételére illetve nyújtására irányuló szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya alá tartozik, és a jelen ÁSZF része minden olyan szerződésnek, amely Eladó és a Vevő között jön létre.

 

A megrendelés folyamata és a fizetés

A megrendelések leadása a www.viktoriaszunyoghy.com internetes áruházban, kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben, vagy bármilyen más módon leadott rendeléseket az Eladó nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés leadása a postázáshoz és a számla kiállításához szükséges személyes adatok megadásához kötött. A termék(ek) megrendelését követően az Eladó futárszolgálatot bíz meg, ahol a csomag követhetősége érdekében nyomkövetési számmal ellátottan postázza Vevő részére, kizárólag bankkártyás fizetési mód mellett. A “megrendelem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 1 órán belül automatikusan Eladó visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására, a módosult adatok felülírásával és rögzítésével, e-mail útján. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. Az oldalon az árak euróban értendők, az áfát minden esetben tartalmazzák. Bankkártyás fizetés esetén a vásárlás minden esetben euróban történik, a vételár jóváírására euróban kerül sor. Nem euróban vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával történő fizetés esetén az online bankkártyás fizetés során a más devizából euróra váltást a Vevő kártyakibocsátó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, mely bankonként eltérő lehet. PayPal-os fizetés esetén az átváltás történhet a PayPal által meghatározott, vagy a kártyakibocsátó bank által biztosított árfolyamon. Azt, hogy a PayPal a fizetés során az előbbiekben említett esetekből melyiket alkalmazza, azt a Vevő tudja szabályozni a PayPal fiókjában. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

III. Szállítás

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A Szolgáltató vállalja, hogy a „készleten” jelzéssel ellátott árukat a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül a futárszolgálat részére átadja. A „készleten” jelöléssel nem rendelkező termékek gyártása hosszabb határidővel történik, mivel azok gyártás alatt állnak, így előfordulhat, hogy a gyártás késedelme miatt a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat. A lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a gyártási adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el. Valamennyi megvásárolt termék, illetve szolgáltatás minden esetben a rendelés során, online fizetendő, így minden megrendelésről elektronikus számlát állítunk ki, mely a rendelés teljesítése után a vásárlás során megadott e-mail címre kerül kiküldésre. A számlázóprogram az elektronikus számlákat PDF formátumban állítja ki. Amennyiben a futárszolgálat a Szolgáltatón kívül álló okból nem képes a megrendelés leadásakor jelzett határidőben vagy a tőle elvárható minőségben kiszállítani a megrendelt terméket, úgy a Szolgáltató a megfelelő időben történő szállítás érdekében másik szolgáltatónak adhatja át a kiszállítandó csomago(ka)t, amelyről a módosítás tényének és okának megjelölésével a kézbesítésről szóló e-mailben tájékoztatja a Vevőt.

 

Fogyasztói jogok (elállás, kellékszavatosság)

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, a kézhezvételtől (a termék átvételétől) számított 14 napon belül. A Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, e-mailben, az info@viktoriaszunyoghy.com címre küldéssel, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásávalgyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (a termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A kézhezvétel (a termék átvételének) időpontja a futártól kapott nyugtával bizonyítható. Elállás esetén a Vevő a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató részére az alábbi címre: Magyarország, 1053 Budapest, Veres Pálné utca 19., és a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket visszatéríti. A szállítási díjat a Szolgáltató a teljes rendeléstől való elállás esetén téríti vissza. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) a Szolgáltató csak akkor téríti vissza, ha a Vevő a terméke(ke)t visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. Ha a Vevő a webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Kellékszavatossági igény érvényesítése során, ha a termékkel kapcsolatos kellékszavatossági igény érvényesítése nem személyesen történik, az érintett termék visszaszállítását, cseréjét a Szolgáltató saját költségére végzi, az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, feltéve, ha a Vevő ezen igényét előzetesen, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. a törvényes határidőn belül bejelenti. A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját a Szolgáltató nem téríti meg.

 

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó, 0 v. 1 Ft-os, a szokásos piaci ártól lényegesen eltérő ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak és jogi kötelmet a Szolgáltató számára nem keletkeztet. A termékek mellett feltüntetett képek látványtervekkel ellátott illusztrációk, így minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit, pontos méreteit. A weboldalon megjelentetett borítókép és termékleírás eltérése esetén a termékleírás tartalma az irányadó (azaz a termékleírás szerinti termék vásárolható meg). A termékről készült borítóképet illusztrációként és a Vevők pontosabb tájékoztatása érdekében jeleníti meg a Szolgáltató. Eladó kijelenti, hogy valamennyi, a webáruházban rendelhető termék saját, egyéni, szerzői jog által védett terméke, vagy annak szintén szerzői jog által védett reprodukciója. Eladó minden szerzői jog által számára, mint szerzőnek biztosított jogot fenntart. Ennek megfelelően a Vevő a termékeket kereskedelmi célokra nem, kizárólag saját célú felhasználásra használhatja, így az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a termékek többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, nyilvánossághoz közvetítése, átdolgozása vagy kiállítása, vagy bármely más ismert mód szerinti felhasználása. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a vásárláskor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, panaszával, észrevételével a Vevő az info@viktoriaszunyoghy.comcímen fordulhat a Szolgáltatóhoz, illetve a [*] telefonszámon (munkanapokon 08:00-18:00 között, illetve a honlapon jelzett időpontban). A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10. Ha a Vevő a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (info@viktoriaszunyoghy.com) megadása mellett küldhető be panasz. A Szolgáltató tárhelyszolgáltatójának neve és székhelye: Webempresa Europa S.L., Madrid,C/ Almagro 11 6º 7ª 1 C.P. 28010, Spanyolország, C.I.F.: B-65739856. A Vevő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF hatályos szövegét megismerte. Eladó bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF a megjelölt dátummal lép hatályba, amely azonban nem lehet korábbi, mint a módosított ÁSZF közzétételének napja. A módosításokat a hatályba lépésüket követően megkötött megrendelések vonatkozásában kell alkalmazni. A jelen ÁSZF-re, valamint az azokban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen ÁSZF szerinti valamennyi kérdésben, így különösen megrendelés létrejöttével, érvényességével, hatályosságával, értelmezésével, teljesítésével, megszűnésével, megszegésével, továbbá a Felek abból fakadó jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos – a vonatkozó összeghatárra figyelemmel még a járásbíróság hatáskörébe tartozó – vagyonjogi jogvita eldöntése a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik. A törvényszék hatáskörébe tartozó jogviták elbírálására a polgári perrendtartásról szóló mindenkori hatályos törvény általános szabályai szerinti bíróság illetékes. A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült; a magyar, illetve angol nyelvű verziók közötti bármilyen eltérés esetén a magyar változat előírásai irányadóak. Jelen ÁSZF hatálya: 2020. október 20. Budapest, 2020. október 20. Szunyoghy Viktória e. v.

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Hatály: 2020. október 20.

 

Bevezetés, tárgyi hatály

Szunyoghy Viktória, mint Adatkezelő, elkötelezett a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok betartása és az adatkezelés jogszerűségének fenntartása iránt. Jelen adatkezelési szabályzat a GDPR rendelkezéseinek megfelelően, egyszerű és átlátható megfogalmazással tartalmazza az Adatkezelő Kezelt Adatokkal kapcsolatos tevékenységét. Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő által üzemeltett honlapon történő adatátadás és az Adatkezelő részére szerződés vagy más jogügyleten alapuló Személyes Adat átadására is.

 

Fogalom-meghatározások

Adatkezelő: Szunyoghy Viktória, egyéni vállalkozó, akinek részletes adatai a III. fejezetben találhatók. Kezelt Adatok: Az Adatkezelő által begyűjtött és adatkezeléssel érintett adatok összessége. Érintett: Az a természetes személy, akinek Személyes Adatát az Adatkezelő kezeli. Személyes Adat: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ. GDPR: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet).

 

III. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Szunyoghy Viktória, egyéni vállalkozó Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 19. Nyilvántartási szám: 43613886 Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. E-mail: info@viktoriaszunyoghy.com Az Adatkezelő képviselője: Szunyoghy Viktória

 

Az adatkezelés jogalapja, szabályai

Az Adatkezelő részére az Érintett Személyes Adatot vagy az Adatkezelő által üzemeltetett honlapokon, vagy az Adatkezelő és az Érintett között szóban vagy írásban létrejött szerződés alapján adhat át. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége a GDPR által meghatározott szabályok és elvek szerint történik, különös figyelemmel a GDPR 32. cikkére. Az adatkezelés időtartama valamennyi esetben a Személyes Adatok átadásától vagy a szerződésszerű teljesítéstől számított 5 (öt) év. Az Adatkezelő által üzemeltetett honlap az alábbi: – www.viktoriaszunyoghy.com Az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon a honlap látogatója a Személyes Adatai közül a nevét, e-mail címét, kézbesítési címét és telefonszámát adhatja meg, kiegészítve a szabadon szerkeszthető felületeken további Személyes Adatnak minősülő adattal. Az adatvédelmi szabályok elfogadásával és a „megrendelem” felületre kattintással az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Érintett Személyes Adatait az Adatkezelő kezelje (az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulás). Az Adatkezelő a honlapokon megadott Személyes Adatokat kizárólag abból a célból kezeli, hogy az Érintettel a kapcsolatot megrendelése teljesítése, az ezzel kapcsolatos kérdések rendezése és az Érintett kérdése megválaszolása céljából felvegye. Az Adatkezelő informatikai rendszerei székhelyén találhatóak, a honlap tárhely szolgáltatója: Webempresa Europa S.L., Madrid, C/ Almagro 11 6º 7ª 1 C.P. 28010, Spanyolország, C.I.F.: B-65739856. Az Adatkezelő a Kezelt Adatokat az elvárható megfelelő intézkedésekkel védi, elsősorban a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés hatékony védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatok tekintetében megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatkezelés során a Kezelt Adatokhoz csak az erre feljogosított személy fér hozzá, az Adatkezelő pedig folyamatosan rendelkezésre áll az Érintett igényeinek érvényesítése érdekében. Az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, így különösen a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó adatokat sem. Az Adatkezelő a Kezelt Adatokat harmadik országba nem továbbítja, automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

 

Az adatkezeléshez fűződő jogok

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan: Hozzáféréshez való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Kezelt Adatokról és az adatkezelés további, a GDPR 15. cikkének (1) bekezdésében megfogalmazott körülményeiről tájékoztatást kapjon. Helyesbítéshez való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Kezelt Adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos Kezelt Adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Kezelt Adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó Kezelt Adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Kezelt Adatok kezelésére már nincsen szükség, az Érintett az adatkezeléshez a hozzájárulást visszavonja, vagy az adatkezelés jogszerűtlen volt. Korlátozáshoz való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az Érintett vitatja a Kezelt Adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze azok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a Kezelt Adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Kezelt Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Kezelt Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

 

A hatóság elérhetősége, jogorvoslati tájékoztatás

Az Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban keletkezett bármely panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: 06-1-391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

VII. Hatályos jogszabályok

 

A tárgykört szabályozó jogszabályok: GDPR, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. Az Adatkezelő további felvilágosítást a jelen szabályzat III. fejezetében található elérhetőségen nyújt az adatkezeléssel kapcsolatosan, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatokat is erre az elérhetőségekre szükséges megküldeni. Budapest, 2020. október 20. Szunyoghy Viktória e. v.